מתווה ארגון והתנהלות

חזון

עמותת "מנהיגות ישראלית בתפוצות" פועלת לקידום מעמדה המיוחד של התפוצה הישראלית כמרכיב נוסף ומזוהה בחברה הישראלית ("השבט החמישי") וכחלק בלתי נפרד של העולם היהודי, לשימור וחיזוק הזהות הישראלית והיהודית בקרב התפוצה הישראלית, ובהדגש בקרב הדור הצעיר השני והשלישי, לחיבור וגיבוש קהילות הישראלים בעולם וליצירת מסגרת ארגונית שתספק מענה לצרכים משותפים ויחודיים של הישראלים בתפוצות.

מטרות

 1. סיוע בקליטת עליה.
 2. חינוך לתרבות וזהות ישראלית ולימוד השפה העברית.
 3. חיזוק התרבות הישראלית בקרב יהודים וישראלים תוך גיבוש וחיזוק הקשר בין הקהילות הישראליות והיהודיות בתפוצות ועידוד הקשר בין ישראלים ויהודים בתפוצות.
 4. מיסוד וחיזוק הקשר בין הישראלים והיהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, לצורך עידוד התיישבות ועליה של ישראלים ויהודים מהתפוצות למדינת ישראל.
 5. מיסוד וחיזוק הקשר בין מדינת ישראל, על מוסדותיה הלאומיים והממלכתיים, לבין הישראלים היושבים בתפוצות וביסוס מעמדם המיוחד של הישראלים בתפוצות כנכס אסטרטגי למדינת ישראל ולעם היהודי, כשגרירים של רצון טוב וכגשר לקהילות יהודיות מקומיות ולמדינות בהן הם חיים.
 6. גיבוש וגישור הקהילות הישראליות בעולם לבין עצמן, וסיוע בתהליכים הבין קהילתיים, חיזוק הקשרים תחת עמותת ”מנהיגות ישראלית בתפוצות“, דרך יוזמה, פיתוח וחיבור בין התארגנויות של ישראלים בתפוצות, בכללן מסגרות קהילתיות ואחרות שמתמקדות בחינוך, תרבות, עסקים ועוד.
 7. חיזוק הקשר בין הישראלים בתפוצות והקהילות היהודיות הקיימות ומתנהלות בכל מקום בו הישראלים חיים. שימור וטיפוח הזהות הישראלית והיהודית, ובעיקר בדור ההמשך, תוך שימת דגש על חינוך לשפה ותרבות עברית.

אסיפה כללית

סמכות

▪ אישור ושינוי או עדכון תקנון.
▪ קביעת מספר חברי הועד.
▪ אישור בחירת הועד המנהל של העמותה.
▪ בחירת ועדת ביקורת
▪ מינוי רואה חשבון.
▪ אישור הדו״חות הכספיים השנתיים.
▪ אישור קבלת החלטות בדבר שינוי תקנון, מטרות או שם.
▪ אישור העברת הועד או חבר ועד מכהונתו.

חברי ועד העמותה יבחרו לארבע שנים על ידי החברים בעמותה ומתוכם , אשר שילמו דמי חבר שנתיים. בחירה זו תאושר על ידי החברים המשתתפים פיזית באסיפה הכללית שתתכנס במועדים, ובמקום שייקבע ע״י הועד המנהל.

יש לעדכן תקנון לעמותה באופן תקופתי בהתאם לתנאים שיווצרו והוראות חוק העמותות.

חברים

עד עתה הם חברי הועד המנהל, חברי ועדת ביקורת וחברים שהגישו בקשה ואושרו כחברים .

 תקבע מדיניות ברורה לקבלת חברים, שתאושר על ידי הועד המנהל ותימסר לביצוע המנכ"ל , כאחריות ראשונית שלו.

 חברים ישלמו דמי חבר שנתיים ויוזמנו לתת תרומות בנוסף,

דמי חבר –

חברים בעמותה ישלמו 100 דולר ארה״ב בשנה ויותר (המטרה כאלף חברים ובהם חברי הועד המנהל).

חברים שישלמו יותר מ- 1,000 דולר לשנה יהיו חברי כבוד.  (המטרה כמאה חברים). הועד יחליט על הפריבילגיות שמעמד חבר כבוד יקנה.

 חברות באגודת הידידים של העמותה לא תקנה חברות בעמותה אלא באגודת הידידים. 

 חברים באגודת הידידים של העמותה, ישלמו דמי חבר באגודת הידידים של 18 דולר ארה״ב לשנה ויותר.

יש להכין ולקיים מבצע אגרסיבי וגלובאלי של גיוס חברי עמותה וידידים, שיבוצע על ידי המנכ"ל וחברי הועד המנהל שימונו להיות אחראים על גיוס חברים וידידים.

ועד מנהל

מנהל את העמותה 

סמכויות –

– ישום החלטות האסיפה הכללית.

– קביעת מדיניות העמותה כדי להגשים את החזון ומטרות העמותה, הכנת תכנית פעולה, קביעת עקרונות מימון וסדרי עדיפויות, (לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת).

– קביעת דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.

– אישור תקציב שנתי, מעקב אחר המצב הכספי של העמותה ,  קביעת מסגרת האשראי שהעמותה תוכל ליטול, (לאחר התיעצות עם הועדה המייעצת).

– למנות ולסיים תפקידו של מנהל כללי.

– לפקח על ולהנחות את המנהל הכללי של העמותה.

– לקבוע מבנה ארגוני ומדיניות שכר ותשלומים.

– לכנס אסיפות כלליות מן המנין ושלא מן המנין.

– לאשר, להגשה בשמו, דוחות כספיים ומילוליים של העמותה שנוסחו על ידי המנכ"ל ולהציגן לועדת הביקורת, ועדה מייעצת ואח"כ בפני אסיפה כללית לאישור. 

– לדווח לאסיפה הכללית על מצב העמותה.

– לקבוע נוהלים בכתב , המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה ולהעביר למנכ"ל או לאחראי (ם) לביצוען.

– לדון, להחליט ולפעול בכל עניני העמותה.

– לפקח על ניהול פנקס החברים של חברי העמותה וחברי הועד.

– על חברי ועד מוטלת חובת אמון, דיסקרטיות, זהירות ומיומנות.

– עליהם לפעול לטובת העמותה בהתאם למטרותיה.

– לועד המנהל סמכות שיורית שלא יוחדה בתקנון או בחוק לגוף אחר.

 

 

 

חברים בועד

– חברי הועד יבחרו אחת לארבע שנים ויוכלו להציג את מועמדותם לבחירה מחודשת.

– כעת חברים בועד 9 איש שיוגדלו ל-11 חברים עקב דרישה טבעית להתרחבות הפעילות.

– מנכ"ל או כל המקבל תשלום או שכר מהעמותה אינו יכול לשמש כחבר ועד וכבעל זכות הצבעה.  המנכ״ל  יוזמן להשתתף, בתוקף תפקידו, בישיבות הועד כדי שיוכל לבצע את שיוחלט וכמתאם צוותי העבודה של הועד.למנכ״ל אין זכות הצבעה בישיבות הועד.

חברי הועד ייצגו את מגוון האיזורים הגיאוגרפיים של חברי העמותה ויבחרו על פי יכולות לטיפול בכל מגוון פעילויות ומטלות הועד והעמותה. הועד ישאף להיות מורכב באופן שוויוני בין המינים. 

– כדי לכבד דרישות אלה, היו״ר כמארגן ויו״ר האסיפה הכללית,יהיה אחראי לתאם את הרכבת הועד וחביריו שיומלץ לאסיפה הכללית.

– מורשי חתימה לכל התחייבות או תשלום בשם העמותה או דוחות העמותה לרשות העמותות דורש לפחות שתי חתימות.

– יו"ר הועד יבחר על ידי חברי הועד המנהל.

– יו״ר הועד הוא יו״ר פעיל ולא לשם כבוד.

– במקרה של שוויון קולות בהצבעות הועד, ינתן ליו״ר קול כפול. 

– יו׳ר הועד קובע ומנהל את ישיבות הועד. הוא מיצג את הועד ואת העמותה כלפי חוץ ומטפל באופן שוטף בין ישיבות ועד על ענינים דחופים , מנחה ומפקח על המנכ"ל.

  –  בגלל חשיבות הנושא היו״ר בהתייעצות עם הועד המנהל ינחה את, ויפקח על מאמצי גיוס התרומות וינהל את מי שימונה על גיוס תרומות ופעילותו , היו״ר יוכל להאציל אחריות זו על חבר ועד או קבוצת עבודה האחראי(ת) לגיוס אמצעים וגזברות שיש לו/ לה מיומנות בנושא, 

–  מי שימונה על גיוס תרומות יהיה כפוף מנהלית למנכ"ל וידווח לו באופן שוטף.

– ישיבות ועד יכונסו אחת לחודש ולכל הפחות פעם בחודשיים. בין ישיבות ועד , הועד ישמור על רצף תקשורתי מול המנכ״ל ובין חבריו, בכדי לודא תפעול מערכתי נכון של תכנית העבודה השנתית והיוצא ממנה בכל תחום אחריות.

צוותי עבודה

הועד יבחר בין חבריו שמונה צוותי עבודה.

צוותי העבודה יוכלו לקבל יעוץ ולהזמין לישיבות חברי  הועדה המיעצת, או אנשים בעלי מומחיות בנושאים מסוימים כדי ליעץ להם בנושאים רלוונטיים.

שמונה צוותי העבודה :

 1. קשרי ממשלה ומוסדות לאומיים ויהודים בישראל ובתפוצות(Lobbying שדולנות). 
 2. גיוס משאבים – תורמים, נותני חסות וקרנות, גיוס חברים חדשים ומתנדבים. גיוס חברים לאגודת הידידים של העמותה, גיוס משאבים.
 3. ארגון, גזברות וניהול כספי וחשבונות העמותה
 4. שיווק, יחסי ציבור ותקשורת
 5. תכניות ופרוייקטים- שתופי פעולה עם ארגונים ישראלים, יהודים ואחרים בישראל ובתפוצות.
 6. כנסי העמותה, אירועים, הרצאות, אירועים משותפים עם ארגונים אחרים.
 7. שיתופי פעולה במחקרים אקדמיים רלוונטים לעמותה.
 8. הקהילה העסקית של מנהיגות ישראלית בתפוצות וחבריה.

ועדת בקורת

ימונו לפחות שני חברי ועדת בקורת שאושרו ע׳י רשם העמותות אם אינם עו"ד או רו"ח) או גוף מבקר (רו"ח או גוף מאושר אבל לא רו"ח של העמותה).

מבקרת את חשבונות ופעילות העמותה.

ועדת ביקורת תדווח לאסיפה הכללית.

מתאמת פעולתה כאשר זה נחוץ עם יו״ר הועד או מי שהוא יסמיך בין חברי הועד לעשות זאת.

סמכות

בדיקת עניניה הכספיים והמשקיים של העמותה   ספרי החשבונות ותשלומי שכר.

בדיקת תקינות פעולות העמותה וניהול תקין של העמותה , תקינות כל נושאי המשרה בעמותה.

לבדוק השגת יעדי העמותה בצורה חסכונית ולהציע דרכים לתיקון ליקויים.

לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד.

לבדוק כל נושא אחר הקשור לעניני העמותה.

 להכין דו"ח ביקורת שנתי ולהציגו לועד ולאסיפה הכללית.

ועדה מייעצת

תמונה ע״י הועד המנהל בראשות   יו״ר הועד כדי ליעץ ליו״ר ולוועד. היא גורם מייעץ בלבד. ​
יו"ר הועד יוכל להיעזר לפני הבאת דברים בפני הועד בהצעתם של יועצים רלוונטים בשטחי ההתמחות שלהם.​
חברי הועד וחברי ועדת הבקורת ימליצו ליו״ר על מועמדים מתאימים לטעמם להכלל בועדה המייעצת.  

הועדה המייעצת מסייעת ליו"ר ולועד בקביעת המדיניות הכללית ופיקוח אחר השגת מטרות העמותה ומסייעת לגיוס משאבים לעמותה.

כמו כן,תינתן לועדה המיעצת היכולת:

לדון וליעץ במטרות העמותה ולהציע דרכים להשגתן.

לדון וליעץ באמצעים הכספיים ולסייע לגיוס אמצעים.

ליעץ באשר לנושאים באחריות הועד הדורשים יעוץ של הועדה המייעצת, היינו: קביעת מדיניות העמותה, הכנת תכנית פעולה, קביעת עקרונות מימון וסדרי עדיפויות.

מנהל כללי

המנכ״ל ימונה ע״י הועד אשר יהיה אחראי לניהול השוטף של העמותה ויהיה כפוף ליו״ר.

המנכ״ל יבחר בהמלצת ועדת איתור שימנה היו״ר ובאישור הועד.

אחראי לביצוע וניהול פעילות העמותה על פי החלטה, התוויה ואישור היו״ר ו/או הועד.

אחראי לדווח ליו״ר ולועד על פעילותו ולפעול לפי הנחיותיו.

יבצע את המוטל עליו על פי החלטות , התוויה ואישור היו״ר ו/או הועד המנהל.

אחראי לדווח ליו״ר  ולועד על פעילותו ולפעול לפי הנחיותיו.

– כפוף בפעילותו ומחוייב דווח שוטף לועד בראשות יו״ר הועד,  , ופועל לפי הסמכויות שהיו״ר או הועד האצילו עליו ( כולל יצוג בביצוע המטלות שהוטלו עליו).

סמכויות ומטלות
 1. הועד יקבע נוהלים המסדירים את הפעילויות השגרתיות בעמותה לרבות פעילות המנהל הכללי.
 2. המנהל הכללי יהיה כפוף ליו״ר ולועד ויהיה אחראי על הניהול השוטף של העמותה.
 3. האחריות הכוללת לניהול העמותה תיוותר בידי הועד המנהל.
 4. בין השאר המנכ״ל יהיה אחראי למיפוי קהילות ישראלים בתפוצות, גיוס חברים לעמותה וניהול מרשם החברים , גביית תשלומי דמי חברות, גיוס חברים לאגודת הידידים של העמותה וגביית תשלום דמי חבר ותרומות (אחריות ראשונית).
 1. ניהול פנקסי חברים של חברי העמותה, חברי אגודת הידידים וחברי הועד.
 2. הפעלת שלוחות וסניפים במדינות שונות ושמירת קשר עמם.
 3. ניהול הקשר עם חברי העמותה והכנת ארועים לחברים. ניהול אגודת הידידים של העמותה.
 4. לימוד והכנת תכניות ופעולות (כולל תקציב ואמצעי גיוס משאבים לביצוע) כפי שאושרו ע׳י הועד או הנובעים מהסכמים עם שותפים של העמותה, וביצועם לאחר שאושרו.
 5. בכפוף להנחיות היו"ר והועד, הכנת האסיפה הכללית.
 6. ניהול כספי העמותה והנהלת החשבונות.
 7. יושב הראש מנהל את ישיבות הועד, המנהל הכללי יסייע  ליו״ר בניהול ישיבות הועד המנהל  ויספק ליו״ר, לחברי הועד, או חברי ועדה מייעצת שיוזמנו לישיבת ועד,  את החומר הדרוש לניהול הישיבה , כולל הכנת אג׳נדה מבעוד מועד ובהסכמת היו״ר מראש על תוכנה.
 8. יסייע ליו׳ר ולחבר הועד המופקד על כך או קבוצת העבודה המופקדת על כך, בניהול פעילות גיוס כספים משאבים ואמצעים, ספרי החשבונות ותשלומי שכר. 
 9. יסייע לועד המנהל ולעומד בראשו בקשר לפיתוח יחסים ופעילויות עם שותפים במוסדות הלאומיים, בממשלה, עמותות ובחברה האזרחית.
 10. יסייע ליושב הראש ולועד המנהל ויספק לו את כל המכשירים והחומר הרלוונטי לעבודתם מול הגורמים השונים וצוותי העבודה, יתאם את פעילות צוותי העבודה , היינו :
 • קשרי ממשלה ומוסדות לאומיים ויהודים בישראל ובתפוצות(שדולנות).
 • גיוס משאבים, חברי עמותה ומתנדבים, חברי אגודת ידידים – תורמים, נותני חסות וקרנות וטיפול בדמי חבר.
 • ארגון, גזברות וניהול כספי וחשבונות העמותה.
 • שיווק, יחסי ציבור ותקשורת.
 • כנסי העמותה, אירועים, הרצאות, אירועים משותפים עם ארגונים אחרים.
 • תכניות ופרוייקטים – שתפ״ים עם ארגונים ישראלים, יהודים ושונים בתפוצות.
 • שת״פים במחקרים אקדמיים רלוונטים לעמותה.
 • הקהילה העסקית של עמותת מנהיגות ישראלית בתפוצות וחבריה.
 • יעדכן באופן שוטף לפחות אחת אחת לחודש את הועד המנהל על עשייתו בחודש שחלף.
 • ניהול כוח אדם ושימור רכוש העמותה.
 • כל פעילות אחרת לפי החלטת היו"ר או הועד לקידום פעילות ומטרות העמותה.

אגודת ידידים

העמותה תקים אגודת ידידים של העמותה ותאשר תקנון לאגודה זו. 

חברי אגודת  הידידים אינם חברי עמותה מכח היותם חברים באגודת הידידים, ואינם מצביעים באסיפה הכללית של חברי העמותה. 

חברי אגודת הידידים ישלמו דמי חבר שנתיים של 18 דולר ארה״ב לשנה או יותר. הם יתמכו בפעילות העמותה בתרומות.

המנכ״ל של העמותה ינהל את אגודת הידידים.

חבר אגודת הידידים שירצה בכך יוכל להירשם כחבר בעמותה ולשלם בנוסף דמי חבר כחבר העמותה.

ועד העמותה יחליט על התנאים והפריבילגיות שינתנו לחברי אגודת הידידים.